Turnov – příjemné a přátelské město v každém detailu

 • dokončení regenerace sídliště u nádraží, pokračování v regeneracích sídlišť Výšinka a Přepeřská, postupné úpravy prostorů ve všech sídlištích s důrazem na dětská hřiště a rozumné rozšíření parkovacích ploch
 • postupná obnova parků a veřejných prostranství včetně dětských hřišť (nový projekt Městských sadů na Hruštici, park U Letního kina, úprava parku u nádraží – bazének, prostoru u haly TSC)
 • nové zástavbové lokality pro rodinné a bytové domy (nové pozemky pro rodinné domy v bytové zóně Hruštice, Benátky, Daliměřice, nové pozemky pro bytové domy na Výšince, pro viladomy na Hruštici), aktivní hledání lokality pro obchodní centrum
 • dostatek bytů pro seniory v městském bytovém fondu se zajištěnou dostupnou terénní pečovatelskou službou (stavba bytového domu v ul. 5. května), startovací byty a krizové byty pro rodiče v tísni
 • zachování MHD do okrajových částí města
 • větší bezpečnost, více strážníků v ulicích, modernizace kamerového systému a hasičské techniky

Turnov – investující do kvalitní infrastruktury a občanské vybavenosti

 • dostavba turnovského divadla, Nová knihovna
 • pokračující renovace sportovních hřišť (u ZŠ 28. října, atletické hřiště u ZŠ Alešova, Duhové hřiště u TSC)
 • podpora investic ke zvýšení kvality zdravotní péče v nemocnici (rekonstrukce oddělení ARO a následné péče) a sítě sociálních služeb pro seniory (stavba nového Alzheimer centra)
 • vybudování denního stacionáře pro děti s kombinovaným postižením v MŠ a ZŠ Sluníčko

Turnov – finančně soběstačný, prospěšný a transparentní

 • úměrná zadluženost města, která neohrozí jeho základní funkce
 • půjčené finance směřovat pouze do investic a nákupu majetku, pozemků a areálů zajímavých pro rozvoj města
 • v zájmu transparentnosti veřejných financí pokračování webové aplikace rozklikávacího rozpočtu města
 • zachování dotačních programů města (oblast kultury, sportu, sociální, volného času dětí a mládeže, obnovy objektů na území městské památkové zóny města, zahraniční spolupráce, obecně prospěšné činnosti, činnosti sborů dobrovolných hasičů)

Turnov – hledající kompromisní řešení proti stále rostoucí dopravě

 • realizace celkové obnovy Nádražní ulice II. Etapa od hotelu Beneš do Ohrazenic, Přepeřské ulice a silnice do Svijan ve spolupráci s Libereckým krajem
 • pokračování prací na dokumentaci k územnímu řízení nové komunikace na Jičín spojenou s přeložkou silnice na Semily s cílem odvedení tranzitní dopravy z centra města – více tunelů, překrytých úseků a izolační zeleně ve spolupráci s ŘSD
 • zvětšení parkovacích ploch na sídlištích, nové parkoviště a oprava Havlíčkova náměstí, nové parkovací plochy v blízkosti terminálu u nádraží, připravení projektu parkovacího domu v centrální části města
 • obnova a postupná oprava komunikací např. Markova ulice, Boženy Němcové, Trávnice, Komenského, Zelená cesta, Luční, Durychov, chodník Károvsko, Kamenec, Alej Legií, Malý Rohozec a dalších
 • nájezd a sjezd na průtah v Ohrazenicích a ve Fučíkově ulici včetně jejího zklidnění

Turnov – zajišťující kvalitní vzdělávání

 • nová třída v mateřské škole
 • snaha o snížení počtu žáků ve třídách, vytváření moderního zázemí
 • podpora školních speciálních pedagogů a školních psychologů
 • důraz na rozvoj jazykového a přírodovědného vzdělání
 • poskytování metodické podpory ředitelům mateřských a základních škol
 • zajištění bezbariérovosti škol v MŠ a ZŠ Sluníčko a ZŠ Žižkova
 • modernizace mateřských a základních škol (ZŠ Mašov, dokončení opravy ZŠ Žižkova – střecha, okna, fasády, ZŠ Skálova – okna, fasáda)
 • parlament mládeže a školní parlamenty

Turnov – podporující tradiční organizace a kvalitu trávení volného času občanů

 • volnočasové aktivity pro děti, rodiny, seniory (aktivity knihovny, střediska volného času, rodinných center, klubu seniorů, realizace akademie třetího věku atd.)
 • místní spolky a sdružení, sbory dobrovolných hasičů
 • sportovní organizace především v oblasti provozu a údržby sportovních zařízení na území města a zajištění širokých sportovních aktivit dětí, mládeže a seniorů
 • projekty v údolí Jizery a Dolánek – cesta podél velké Jizery, zpřístupnění břehů, fitness stezka, údolí Stebenky – cyklostezka, venkovní tělocvična, singltrek

Turnov – centrum kultury a cestovního ruchu Českého ráje

 • podpora tradičních městských slavností (Staročeské trhy, Vánoční trhy, Rozsvícení vánočního stromu), kulturních akcí pro všechny věkové skupiny (Turnovský drahokam, Modrý kocour, Posezení při dechovce, Funkin Turnov, Neformjazzfest, Majáles a mnoho dalších)
 • důstojné připomenutí státních svátků, kampaně Vlajka pro republiku a Vlajka pro Masaryka
 • nové městské informační a návštěvnické centrum, stálá podpora hradu Valdštejn
 • realizace vybraných úseků Greenway z Turnova k zámku ve Svijanech
 • zpřístupňování městských věží pro veřejnost – věž radnice, věž OAHŠ, plastiky kovářů a studentů do veřejného prostoru
 • pasáž u radnice jako místo pro prezentaci turnovských šperkařských tradic – Zlatá ulička Turnova

Turnov – řešící problémy občanů

 • hledání reálných cest vedoucích k zachování výše vodného a stočného, posílení pozice města v rámci Vodohospodářského sdružení Turnov
 • zvyšování informovanosti občanů – nový web města a více informací na facebooku
 • komentované zápisy z rady města a zastupitelstva města s přehlednými informacemi
 • pokračování v opravě městského bytového fondu (dokončení zateplení domu v ul. Granátová, rekonstrukce bytů v ul. Bezručova, Granátová, DPS Žižkova, zateplení a výměna oken v DPS Žižkova)
 • rozvoj participativního rozpočtu – Realizuj svůj projekt pro naše město!
 • otevřená diskuse s občany (setkávání se starostou, veřejná prezentace záměrů)
 • zabránění rozpadu obce s rozšířenou působností – prosazování okresu Turnov